Cầu Phú Mỹ

Tên dự án: Cầu phú mỹ

Địa điểm: Tp. HCM

Năm: 2009

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế