Nhà máy Coca Cola – Myanmar

Tên công trình: Nhà máy Coca Cola

Địa điểm: Myanmar

Năm: 2014

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, cáp chậm cháy