dan-tran-daydongtran
dan-tran-daydongtrandan-tran-daydongtran-01dan-tran-daydongtran-02

Dây đồng trần
(C)

Tiêu chuẩn: TCVN 5064

Cấu trúc: Sợi đồng cứng xoắn đồng tâm

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: