dan-tran-TAAC
dan-tran-TAACdan-tran-TAAC-01dan-tran-TAAC-02

Dây Nhôm Hợp Kim Chịu Nhiệt
(TAAAC or TAL)

Tiêu chuẩn: JEC 3406-95

Cấu trúc: Sợi nhôm hợp kim chịu nhiệt (TAL), xoắn đồng tâm

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: