Times City Park Hill (Vingroup)

Tên dự án: Times City Park Hill (Vingroup)

Địa điểm: Hà Nội

Năm: 2015

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, cáp chống cháy