Park Hills Building – Hà Nội

Tên dự án: Park Hill Building

Địa điểm: Hà Nội

Năm: 2016

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, cáp chống cháy