Trung tâm hành chính Bình Dương

Tên dự án: Trung tâm hành chính

Địa điểm: Bình Dương

Năm: 2013

Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm trung thế, hạ thế.

Tổng giá trị: 13,325,331,800 VNĐ